اعضا - سعیده مظلوم زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار سعیده مظلوم زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 همایش سراسری سل 1388(عضو کمیته علمی)
2 همایش بین المللی سندرم متابولیک زنجان 1389 (عضو کمیته علمی)
3 همایش بروسلوز 1388 (عضو کمیته علمی)
4 همایش بهداشت روان و آموزش 1386 (عضو کمیته علمی)
5 همایش سلامت جامعه و پرستاری 1385 (عضو کمیته علمی)
6 همایش راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه 1385 (عضو کمیته علمی)
:: ::