اعضا - سعیده مظلوم زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار سعیده مظلوم زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1392
2 عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 1392
3 عضو شورای سیاستگذاری HSR دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1391
4 عضو کمیته بیماریهای واگیر و غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 تاکنون
5 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 تاکنون
6 عضو کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 تاکنون
7 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1384 تاکنون
8 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 تاکنون
9 معاون پژوهشی دانشکده پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1392
10 رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تاکنون
11 دبیر کمیته تخصصی هیئت ممیزه گروه پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 تاکنون
12 عضو هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 تاکنون
:: ::