اعضا - سعیده مظلوم زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار سعیده مظلوم زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از 1384 تاکنون
2 مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از 1392 تاکنون
3 مجله اپیدمیولوژی ایران از 1394 تاکنون
4 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم 1391
:: ::