اعضا - سعیده مظلوم زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار سعیده مظلوم زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بهداشت عمومی 3 از سال 1384 تا 1394
2 اپیدمیولوژی بیماریهای انگلی از سال 1386 تا 1390
3 زبان تخصصی سال 1395
4 روش تحقيق و اصول ارائه مقاله از سال 1393 تا 1394
5 اپیدمیولوژی عمومي از سال 1390 تا 1392
6 اصول و روشهای اپیدمیولوژی از سال 1395 تاکنون
7 اپیدمیولوژی پیشرفته با تاکید بر بیماریهای عفونی و واگیر از سال 1393 تاکنون
8 اپیدمیولوژی مولکولی از سال 1391 تاکنون
9 اپیدمیولوژی پیشرفته و كاربردي از سال 1391 تاکنون
10 روش تحقیق در علوم پزشکی از سال 1391 تا 1395
11 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران از سال 1384 تاکنون
12 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها از سال 1384 تاکنون
13 اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی از سال 1388 تا 1389
14 برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر از سال 1385 تا 1388
15 برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر از سال 1385 تا 1388
16 طرح و تحلیل کارآزمایی بالینی از سال 1395 تاکنون
17 اپیدمیولوژی پیشرفته I از سال 1395 تاکنون
18 اپیدمیولوژی پیشرفته II از سال 1395 تاکنون
:: ::