اعضا - سعیده مظلوم زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار سعیده مظلوم زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان
2 کارگاه آموزشی SPSS دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان
:: ::