اعضا - سعیده مظلوم زاده


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دانشیار سعیده مظلوم زاده
دکترا اپیدمیولوژی از Manchester University, UK
smazloomzadehzums.ac.ir