اعضا - رباب نورمحمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رباب نورمحمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی مهارت کامل در حد قابل قبول
1 ترکی مهارت کامل مهارت کامل
1 عربی متوسط ضعیف
:: ::