اعضا - رباب نورمحمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رباب نورمحمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی 94/7 کن
2 عضو شورای اموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی 94/7 کن
:: ::