اعضا - مجید امین زارع


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجید امین زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته فنی و دبیرخانه آزمایشگاه های همکار و مجاز معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394/2/15
2 مدیر اجرایی مجله تخصصی انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394/8/1
3 رئيس مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 1395/12/24
4 عضو کميته تخصصي علوم پايه پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 1395/11/19
5 مشاور معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه در امور "استانداردسازي و نمايه سازي نشريات علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 1396/01/15
6 مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 1397/10/01
7 عضو کارگروه توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم (دانشگاه های کارآفرین) دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان 1397/11/01
8 رئیس کمیسیون فنی تدوین استاندارد "فرآورده های گوشتی عمل آوری شده پخته- ویژگی ها و روش آزمون" (5753) 1397
9 عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد "سوسیس و کالباس گیاهی- ویژگی ها و روش آزمون" 1397
:: ::