اعضا - مجید امین زارع


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجید امین زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Journal of Food Processing and Preservation
2 Journal of Food Safety
3 Current Research in Nutrition and Food Science Journal
4 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
5 Journal of Food Safety and Hygiene
6 Journal of Food Science and Biotechnology
7 Veterinary Medicine and Science
8 Veterinary Research Forum
9 Advances in Animal and Veterinary Sciences
10 Journal of Human, Environment and Health Promotion
11 Journal of Nutrition Fasting and Health
:: ::