اعضا - مجید امین زارع


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجید امین زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 اثرات آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر صمغ بذر ریحان حاوی نانوامولسیون اسانس میخک غنی شده با رزوراترول در گوشت شتر الهام انصاريان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده بهداشت
2 بررسی اثرات آنتی اکسیدانی فیلم نشاسته زیست تخریب پذیر حاوی نانو ذرات اسانس زیره سیاه غنی شده با سینامآلدئید برزو طعامي دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده بهداشت
3 بررسی مقایسه‌ ‌ای تاثیر آنتی اکسیدانی اسانس میخک (Syzygium aromaticum ) و اوژنول (Eugenol) بر پایداری اکسیداتیو روغن آفتابگردان فرشته احمديان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده بهداشت
4 بررسی خواص ضد میکروبی نانو ذرات آویشن شیرازی غني شده با سینامالدهید در شرايط آزمایشگاهي شهناز صوفي دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده بهداشت
5 بررسی اثرات ضد میکروبی فیلم نشاسته زیست تخریب پذیر حاوی نانوذرات زیره سیاه غنی شده با سینام¬آلدهيد بر انواع باکتریهای پاتوژن در مواد غذایی فريبا مرداني دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده بهداشت
6 اثرات آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر نشاسته ذرت حاوی نانوذرات اسانس آویشن شیرازی غنی شده با سینامآلدهید در گوشت چرخ کرده گاو الهام اميري دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده بهداشت
7 اثرات پوشش خوراکي نشاسته ذرت حاوی نانوذرات اسانس آویشن شیرازی غنی شده با سینامآلدهید بر روي کيفيت ميکروبي گوشت مرغ زهرا عباسي دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده بهداشت
8 بررسی اثرات ضدمیکروبی وآنتی اکسیدانی اسانس گیاه پسته کوهی (بنه) بر روی ویژگیهای میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت ماهی مهدی فتح الهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده بهداشت
9 بررسی خواص ضد میکروبی اسانس گیاه ارینجیوم در شرایط آزمایشگاهی و اثرات آن بر روی پروفایل میکروبی و لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شده در گوشت ماهی سپیده میر احمدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده بهداشت
10 ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی اسانس گیاه ارینجیوم در شرایط آزمایشگاهی و اثرات آن بر روی خصوصیات شیمیایی گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان سارا بنی خادمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده بهداشت
:: ::