اعضا - آرش فرزان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر آرش فرزان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 ارزیابی قدرت تشخیصی اسکنر سه بعدی لیزری ایرانی در تعیین مختصات نقاط باکالی کست دندانی در مقایسه با دستگاه اندازه گیری مختصات دکتر مهتاب نوری، دکتر آرش فرزان مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تکمیل شده 1390
2 مطالعه اثرات دو روش لیزر کم توان و متیل پردنیزولون در ترمیم جراحات حاد تجربی نخاع در رت دکتر آرش فرزان دانشگاه علوم پزشکی آجا تکمیل شده 1392
3 : بررسی تاثیر سیمواستاتین بر تشکیل استخوان سوچورال در رت از طریق توموگرافی کامپیوتری دکتر مسعود سیفی، دکتر آرش فرزان مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تکمیل شده 1393
:: ::