اعضا - سعید امانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید امانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 فرآیند برتر کشوری در اولین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1387
2 فرآیند برتر کشوری در پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1391
:: ::