اعضا - سعید امانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید امانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل 1391 1394
2 مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زابل 1388 1392
3 ویراستار مجله علمی و پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زابل 1389 1394
4 مدیر امور آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397 1401
:: ::