اعضا - سعید امانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید امانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Genotyping of Clinical Isolates of Candida glabrata from Iran by Multilocus Sequence Typing and Determination of Population Structure and Drug Resistance Profile Medical Mycology 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Antiaflatoxigenic activity of Carum copticum essential oil Mohammad Reza Rezaei Kahkh-Saeed Amanloo- Massoud Kaykhaii Environ Chem Lett 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 مقایسه حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره خام ناخالص جدایه های اکتینومیست فعال با داروهای تربینافین، گریزوفولوین، کتوکونازول و فلوکونازول علیه میکروسپوروم کنیس، میکروسپوروم جیپسئوم و تریکوفیتون منتاگروفیتیس در شرایط آزمایشگاهی سید امین آیت اللهی موسوی، علیرضا نخعی، ناصر کیخا، سعید امانلو، غلامحسین شهیدی بنجار و سمیه امیری مجله علوم آزمایشگاهی گرگان 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 بررسی آلودگی برنج های مصرفی وارداتی به مایکوتوکسین و قارچ های مولد آن در شهر زابل سعید امانلو، محمدرضا رضایی کهخا، عباسعلی رمضانی، لیلا میر مجله علوم پزشکی پارس 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 بکارگیری محیط آموزشی مبتنی بر وب در مقوله تدریس قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1388 سعید امانلو-رضا دیده دار مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 آلودگی میکروبی در اتاق های عمل بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل سعید امانلو، غلامحسن فرجاه، محمدرضا تقوی، حسین کلارستاقی، حسنعلی جهانتیغ، غلامرضا صبوری مجله علوم پزشکی خراسان شمالی 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 شناسایی و تشخیص گونه های شایع مالاسزیا در ایران با استفاده از روش PCR-RFLP معصومه شمس قهفرخی- سعید امانلو- مهدی فروزنده مقدم- حسن میرزا حسینی مجله علوم پزشکی مدرس 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::