اعضا - سعید امانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید امانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیأت علمی-مربی دانشگاه علوم پزشکی زابل 1385 1394
2 عضو هیأت علمی-استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396 ----
:: ::