اعضا - سعید امانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید امانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 شناسايي و تشخيص گونه هاي شايع مالاسزيا در ايران با استفاده از روش PCR_RFLP معصومه شمس، سعید امانلو ، مهدي فروزنده مقدم ، حسن میرزاحسینی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس تکمیل شده 1384
2 بررسي آلودگي ميکروبي اتاقهاي عمل بيمارستان اميرالمومنين (ع) شهرستان زابل سعيد امانلو، محمد رضا تقوي، حسنعلي جهانتيغ ، غلامرضا صبوري دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی زابل تکمیل شده 1389
3 بررسي آلودگي برنج هاي مصرفي وارداتي به مايکوتوکسين و قارچهاي مولد آن در شهر زابل در سال 1390 سعید امانلو، محمدرضا رضایی کهخا، عباسعلی رمضانی، لیلا میر دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی زابل تکمیل شده 1391
4 تایپینگ ملکولی استرین های مختلف کاندیدا گلابراتای جداسازی شده از نمونه های بالینی با استفاده از تکنیک MLST و بررسی موتاسیون های احتمالی ژن های مقاومت دارویی اکینوکاندین ها با استفاده از روشهای multiplex PCR و Real Time PCR سعید امانلو، معصومه شمس قهفرخی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس در حال اجرا -
:: ::