اعضا - سعید امانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید امانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 تولید نرم افزار آموزشی چند رسانه ای (multimedia) دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشکده پرستاری و مامایی زابل 1387
2 تولید نرم افزار آموزشی چند رسانه ای (multimedia) دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشکده پزشکی 1388
3 آنالیز فیلوژنتیکی توالی های ژنومی با استفاده از نرم افزار مگا دانشگاه تربیت مدرس دپارتمان قارچ شناسی پزشکی 1395
:: ::