اعضا - علی سلطانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی سلطانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رییس روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 مدی دپارتمان زبان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::