اعضا - حسن یاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن یاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم بهداشت و درمان، استانداری و ریاست محترم دانشگاه به مناسبت های مختلف و راه اندازی پیوند، بخش های جدید و ...
2 استاد نمونه بالینی در سال 91
3 دریافت تندیس خدمت دانشگاه در سال 86
4 دریافت لوح بیمارستان سبز از سازمان محیط زیست کشور
5 دریافت تقدیر نامه تعالی و دوستاره از سازمان ملی بهره وری ایران برای بیمارستان موسوی و ...
:: ::