اعضا - حسن یاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن یاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئیس مرکز آموزشی درمانی شفیعیه زنجان 1384 1386
2 مدیرعامل و رئیس مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. موسوی 1386 1390
3 رئیس بخش ارولوژی 1386
4 رئیس بخش پیوند و مسئول راه اندازی بخش پیوند 1394
5 رئیس بخش سنگ شکنی و مسئول راه اندازی 1386
6 مدیر گروه جراحی اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
7 - مسئول راه اندازی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. موسوی و سایر بخش های تخصصی و رشته های رزیدنتی 1385 1386
:: ::