اعضا - حسن یاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن یاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 - مقایسه استفاده و عدم استفاده از درن در بیماران پیوندکلیه چکیده مقاله
2 تعیین مقدار فلزات سنگین (مس، سرب، روی و کادمیوم) در نمونه های سنگ های کلیوی و خون بیماران مبتلا به سنگ کلیه چکیده مقاله
:: ::