اعضا - حسن یاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن یاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 طرح پزشکی عمومی در روستاها و شهرهای استان زنجان زنجان 1375 1376
2 طرح پزشک متخصص ارولوژی در استان سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان 1381 1383
3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
4 فلوشیپ پیوند کلیه زنجان 1393
:: ::