اعضا - حسن یاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن یاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تومورهای سیستم ادراری تناسلی (کلیه، پروستات، یوروتلیال) بیمارستان موسوی
2 اورژانس های ارولوژی بیمارستان موسوی
3 بیماری های اسکروتوم – اورتریت ها بیمارستان موسوی
4 ناهنجاریهای سیستم ادراری – تروما بیمارستان موسوی
5 سنگ های کلیه بیمارستان موسوی
6 تنگی ها و عوارض ناشی از آن بیمارستان موسوی
7 معاینه بیمار و بررسی سیستم ادراری بیمارستان موسوی
8 تدریس و سخنران در دانشکده پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی در سال های مختلف دانشکده پزشکی و دانشکده پرستاری مامایی
:: ::