اعضا - فردین اسدی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
استادیار فردین اسدی
دکترا متخصص اطفال از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
yasamin1zums.ac.ir