اعضا - محمدحسین پورمعماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین پورمعماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئیس گروه اطلاع رسانی دانشگاه معاونت پژوهشی 1381 1385
2 مسئول طرح رتبه بندی رشته های پرستاری و مامائی معاونت آموزشی وزارت بهداشت معاونت آموزشی 1383 1383
3 مدیر گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1381 1382
4 عضو شورای پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1378
5 عضو گروه EDO دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1378
6 کارشناس تهیه کتب و مجلات معاونت آموزشی و پژوهشی 1375 1381
7 مدیر آمار و اطلاع رسانی معاونت پژوهشی 1385 1387
8 مدیر اطلاع رسانی معاونت پژوهشی 1387
9 سرپرست فناوری اطلاعات معاونت پشتیبانی 1388
:: ::