اعضا - محمدحسین پورمعماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین پورمعماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسي عوامل مرتبط با اضطراب خانواده‌ي بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه سهيلا ربيع سياهكلي- محمد حسين پورمعماري- طاهره خالق دوست محمدي- فريدون اسكندري- آذر آوازه مجله علمی د ع پ زنجان شماره 70 ص 91-101 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 بررسی رفتارهای مراقبت از دهان و دندان بر اساس بر خی از ویژگیهای دمو گرافیک کوروش امینی-دکتر عبدالله امینی –حسین مدنی -محمد حسین پورمعماری-رمضان فلاح مجله علمی پژوهشی د ع پ زنجان شماره 54 ص 47-55 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 غربالگری دیابت حاملگی بر اساس دستر العمل سازمان بهداشت جهانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران صدیقه کمالی-فاطمه خوشنام -محمد حسین پورمعماری مجله علمی د ع پ زنجان شماره 43 ص 17-23 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 بررسی برخی از شاخص های تغذیه ای بیماران تحت همو دیالیز محمد رضا دین محمدی- محمد حسین پورمعماری مجله علمی د ع پ ز نجان شماره 39 ص 41-45 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 بررسی تاثیر بکار گیری روش آرامسازی بنسون روی اضطراب و SIGA دانشجویان دانشکده پرستاری محمد حسین پورمعماری- رضا نگارنده مجله علمی د ع پ ز نجان شماره 33 ص 23-29 1379 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 اینترنت و حرف بهداشتی و درمانی رضا نگارنده-دکتر جلال درخشنده-محمد حسین پورمعماری مجله علمی د ع پ ز نجان شماره 30 و 31 ص 114-120 1379 مقاله کامل مقالات مروري
7 بررسی بکار گیری آرام سازی بنسون روی اضطراب و آریتمیهای قلبی حین کاتتریسم قلبی محمد حسین پورمعماری مجله علمی د ع پ زنجان شماره 13 ص40-49 1374 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::