اعضا - محمدحسین پورمعماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین پورمعماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 مراقبت ویژه- کارشناس پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی زنجان - از 1374 ادامه دار
2 روش کار در اتاق عمل- کارشناس پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی زنجان - از 1374 ادامه دار
3 پرستاری و بیماری های اعصاب-کارشناس پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی زنجان - 1374-ادامه دارد
4 مفاهیم پرستاری- کارشناس پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی زنجان - 1374-ادامه دارد
5 سرطان- کارشناس پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی زنجان - 1374-1385
6 بیماریهای داخلی و جراحی - تکنسین اتاق عمل -بخش اعصاب دانشکده پرستاری و مامائی زنجان - 1374-ادامه دارد
7 بیماریهای داخلی و جراحی- تکنسین بیهوشی- بخش اعصاب دانشکده پرستاری و مامائی زنجان - 1384-ادامه دارد
8 بررسی وضعیت سلامتی- کارشناس پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی زنجان -74-79
9 پرستاری و بیماریهای گوارش- کارشناس پرستاری ابهر و زنجان دانشکده پرستاری ابهر-74-76
10 مراقبت ویژه - کارشناس پرستاری ابهر دانشکده پرستاری ابهر-75-78
11 روش کار در اتاق عمل- کارشناس پرستاری ابهر دانشکده پرستاری ابهر-75-78
12 پرستاری بیماریهای عفونی- کارشناس دانشگاه آزاد زنجان- 75-76
13 پرستاری و بیماریهای چشم - کارشناس دانشگاه آزاد زنجان- 75
14 فناوری اطلاعات در پرسناری- کارشناس پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی زنجان-85-86
15 فناوری اطلاعات -کارشناش اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامائی زنجان-88
16 فناوری اطلاعات- کارشناسی ارشد ژنتیک دانشکده پزشکی-88
17 فناوری اطلاعات- کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشکده پزشکی- 89
18 پایش درد و مراقبت های ویژه- کارشناسی ارشد ویژه دانشکده پرستاری و مامائی زنجان 1388
19 اصول کلی جراحی- کارشناسی ارشد ویژه دانشکده پرستاری و مامائی زنجان 1389
20 جراحی لکن و شکم (تروما)-کارشناسی ارشد ویژه دانشکده پرستاری و مامائی زنجان 1389
:: ::