اعضا - محمدحسین پورمعماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین پورمعماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزشی WORD - EXCEL د ع پ ز - معاونت آموزشی و پژوهشی سایت کامپیوتری دانشگاه 1379
2 کارگاه آموزشی WORD - EXCEL د ع پ ز - معاونت آموزشی و پژوهشی سایت کامپیوتری دانشگاه 1380
3 کارگاه آموزشی POWE POINT د ع پ ز - معاونت آموزشی و پژوهشی سایت کامپیوتری دانشگاه 1380
4 گارگاه آموزشی POWER POINT د ع پ ز - معاونت آموزشی و پژوهشی سایت کامپیوتری دانشگاه 1381
5 کارگاه آموزشی ترجمه متون پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی زنجان دانشکده 1382
6 کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیک OVID معاونت پژوهشی دانشگاه سایت کامپیوتری دانشگاه 1384
:: ::