دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مینا اسلامبولچیلار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مینا اسلامبولچیلار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Taurine attenuates chemotherapy induced hepatotoxicity in acute lymphoblastic leukemia Mina Islambulchilar---Mohammadreza Sattari---Iraj Asvadi 13th Iranian International Congress of Toxicology 2015 پوسترى
2 Taurine improves chemotherapy induced gastrointestinal toxicity in acute lymphoblastic leukemia. Mina Islambulchilar---Mohammadreza Sattari---Iraj Asvadi International Eurasia Pharmaceutical Congress, Erzincan, Turkey 2015 شفاهى
3 Taurine improves carbamazepine induced drowsiness. Mina Islambulchilar, Mohammadreza Sattari , Hormoz Ayromlou International Eurasia Pharmaceutical Congress, Erzincan, Turkey 2015 پوسترى
4 Effect of taurine on chemotherapy induced nausea and vomiting in acute lymphoblastic leukemia” Mina Islambulchilar, Mohammadreza Sattari , Iraj Asvadi Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, Istanbul, Turkey 2014 شفاهى
5 Effect of taurine on febrile episodes in acute lymphoblastic leukemia. Mina Islambulchilar---Mohammadreza Sattari---Iraj Asvadi 12th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tehran, Iran 2014 پوسترى
6 Evaluation of the changes in plasma concentrations of few free amino acids in ischemic and non-ischemic stroke patients M. Islambulchilar---S. Khoshsorour---M. Sattari---H. Ayramlo 13th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference (IPSC 2012), Isfahan, Iran 2012 پوسترى
7 In vitro study of antimicrobial efficacy of Gentamicin in the presence and absence of 2-aminoethanesulfonic acid. Islambulchilar Mina---Sattari Mohammadreza---Lotfipour Farzaneh---Sardashti Mohammad. 1st International Pharmacy Graduation Projects Symposium, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus 2012 پوسترى
8 Effect of Taurine on the antimicrobial activity of Gentamicin. Lotfipour F---Ghandforoush-sattari MR---Islambulchilar M---Sardashti M 4th Iranian Congress of Clinical Microbiology 9-11 November 2010, Isfahan / Iran 2010 پوسترى
9 A profile of acute benzodiazepine related poisoning at Tabriz, Iran. Islambulchilar M, Islambulchilar Z, Kargar- Maher M.H 9th Iranian Congress of Toxicology, Shiraz 2007 پوسترى
10 Epidemiology of acute opiate poisoning cases admitted to a university hospital in Tabriz, Iran. Islambulchilar M---Islambulchilar Z---Kargar- Maher M.H 9th Iranian Congress of Toxicology, Shiraz 2007 پوسترى
11 the study of various application of stem cells in toxicological studies Islambulchilar Z---Islambulchilar M 9th Iranian Congress of Toxicology, Shiraz 2007 پوسترى
12 The study of mortality rate and causes of poisoning in Imam hospital in Tabriz during a two year period (2003-2005) Islambulchilar M---Islambulchilar Z---Kargar- Maher M.H 9th Iranian Congress of Toxicology, Shiraz 2007 شفاهى
13 The study of mortality rate & causes of poisoning in Emam hospital in Tabriz during a two year period (2003-2005). M Islambulchilar--- M H Kargar-Maher 9th Iranian Congress of Toxicology, Shiraz 2007 پوسترى
14 The retrospective evaluation of the nosocomial urinary tract infection prevalence and the sensitivity of the relating microorganisms to antibiotics in Tabriz 2003 Islambulchilar M---Habibi Asl B---Kashk-Zari A---Mahmudi F---Islambulchilar Z 9th Iranian Congress of Toxicology, Shiraz 2006 پوسترى
15 Taurine is a biomarker of liver damage in acetaminophen poisoning. Mina Islambulchilar---Mohammadreza Sattari 9th Iranian Congress of Toxicology, Shiraz 2006 پوسترى
16 بررسی اثر آموزشهای تغذیه ای و تغییر شیوه زندگی در تعدادی از بیماران مبتلا به دیابت مینا اسلامبولچیلار 9th Iranian Nutrition Congress Tabriz - Iran 2004 پوسترى
17 بررسی ویژگیهای دموگرافیک، اپیدمیولوژیک و بالینی مسمومیتهای منجر به مرگ در امام خمینی تبریز مینا اسلامبولچیلار---محمد حسن کارگرماهر 18nd Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Mashhad, Iran 1386 پوسترى
18 بررسی الگوی مسمومیت حاد ناشی از بنزودیازپینها در مرکز مینا اسلامبولچیلار---محمد حسن کارگرماهر 18nd Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Mashhad, Iran 1386 پوسترى
:: ::