اعضا - سیده سمیه صدیقیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیده سمیه صدیقیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 ارزیابی اثر نانوذرات نقره و کیتوزان سنتز شده روی برخی از باکتری¬های مهم بیمارگر گیاهی زهرا ربیعی دانشگاه زنجان- دانشکده داروسازی 1396 MSc
2 حذف رنگ متیل اورانژ از پساب رنگی به کمک نانوکامپوزیت اکسید گرافن حاوی نانو ذرات مغناطیسی مهناز عباسی دانشکده داروسازی زنجان- پیام نور ابهر 1396 MSc
3 تهیه و ارزیابی نانو ساختارهای لیپیدی (NLC) حاوی کورکومین و بررسی خاصیت ضدمالاریایی در شرایط درون تن مهسا سلیمی دانشکده داروسازی زنجان MSc
4 تهیه و ارزیابی نانو ساختارهای لیپیدی (NLC) بر پایه استئاریک و اولئیک اسید به‌منظور رهایش کنترل شده کورکومین و ارزیابی میزان سمیت در میتوکندری‌های ایزوله شده از کبد موش صحرایی سامان محمودی دانشکده داروسازی زنجان MSc
5 دارورسانی هدفمند کوئرستین با استفاده از نانو ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و ارزیابی میزان سمیت در میتوکندریهای ایزوله شده از کبد موش صحرایی محمد امین رحمتی دانشکده داروسازی زنجان MSc
6 تهیه و بررسی ویژگی های نانو ساختارهای لیپیدی حساس به دما و میدان مغناطیسی حاوی کورکومین در محیط برون تن و بررسی میزان سمیت در میتوکندری‌های ایزوله شده از کبد موش صحرایی محمد یوزباشی دانشکده داروسازی زنجان MSc
7 تهیه و بررسی ویژگی‌های برون تن نانو ذرات Fe3O4@NLC حساس به دما و میدان مغناطیسی خارجی حاوی کوئرستین و بررسی میزان سمیت در میتوکندری‌های ایزوله شده از کبد موش صحرایی محمد حیدری دانشکده داروسازی زنجان MSc
8 بررسی سمیت نانو ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر بارگذاری شده با سیلیمارین در رده‌های سلولی MCF-7 و HEK-293 محمد امین زرعی دانشکده داروسازی زنجان MSc
9 تاثیر نانو کامپوزیت هیبریدی سیلیکا-هیدروکسی آپاتیت-نقره بر افزایش زیست فعالی و استحکام فشاری سیمان گلس آینومر دندانی مهتا مهندسی دانشکده داروسازی MSc
:: ::