اعضا - مهدی توکلی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395
:: ::