اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
مهناز افشین جو متولد1347 در تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان است. تحصیلات وی کارشناس ارشد مدیریت پرستاری کودکان و 29 سال سابقه کاردارد. در طول مدت خدمت خود به مدت 1 سال از سال 1989 تا 1990 در بخش داخلی و مغز و اعصاب بیمارستان شهید بهشتی و دوباره از سال 1992 تا 1998 در بخش مراقبت های ویژه قلب بیمارستان شهید رجایی تهران و از سال 1998 به عنوان عضو هیئت علمی گروه پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی زنجان مشغول بکارمیباشد. وی از سال 2015 تا 2018 مدیر گروه سلامت جامعه و اطفال و از سال 2018 تاکنون مدیر گروه کودکان ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان است. تحصیلات ویدردانشگاه علوم پزشکی ایران (مقطع کاردانی و کارشناسی ) وعلوم پزشکی شهید بهشتی تهران (مقطع کارشناس ارشد)بوده است .
:: ::