اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضوشورای اموزش دانشکده پرستاری -مامایی دانشکده پرستاری -مامایی 1390 تاکنون
2 مسئول اساتیدمشاور دانشکده پرستاری -مامایی 1390 1394
3 دبیرشورای پژوهش دانشکده پرستاری -مامایی دانشکده پرستاری -مامایی 1386 1389
4 عضوشورا ی عفاف وحجاب دانشکده دانشکده پرستاری -مامایی 1393 1395
5 مدیرگروه اطفال وسلامت جامعه دانشکده پرستاری -مامایی 1394 تاکنون
6 مدیرگروه کودکان دانشکده پرستاری -مامایی 1397 تاکنون
:: ::