اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 اختلالت خواب درپرستاران شیفت درگردش وروشهای مقابله باان نسرین بهرامی نژاد-رقیه حیدری - مهنازافشین جو - محمدرضادین محمدی نامه به سردبیر پژوهشي اصيل
:: ::