اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 پرستاربخش مراقبتهای ویژه قلب بیمارستان قلب شهیدرجایی 1371 تا1377
2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (دانشکده پرستاری مامایی) 1377تاکنون
:: ::