اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی استرس ناشی از قرار گرفتن در محیط کار پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مژگان االسادات اقوامی .مهنازافشین جو.سکینه پالیزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر تکمیل شده 1394
2 رابطه برخی شرایط حادثه و تعداد مراجعه به بخشهای اورژانس در مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهنازافشین جو.مژگان االسادات اقوامی.هادی احمدنیا.سکینه پالیزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر تکمیل شده 1389
:: ::