اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 پرستاری بیماریهای اطفال کودک سالم دانشکده پرستاری مامایی1377تاکنون
2 پرستاری بیماریهای اطفال کودک بیمار دانشکده پرستاری مامایی1377تاکنون
3 بیماریهای کودکان مامایی دانشکده پرستاری مامایی1380تا1392
4 بیماری های نوزادان مامایی دانشکده پرستاری مامایی1380تا1391
5 مباحث جراحی اطفال دانشجویان اتاق عمل دانشکده پرستاری مامایی1390تا1395
6 مباحث بیماریهای اطفال هوشبری دانشکده پرستاری مامایی1390تا1395
7 بهداشت مادرونوزاد1و2پرستاری دانشکده پرستاری مامایی1390تاکنون
8 اورژانسهای نوزادان مامایی دانشکده پرستاری مامایی1385تا1392
9 بیماریهای کودکان رشته فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری مامایی1388تا1392
10 اورژانسهای اطفال (ارشد اورژانس) دانشکده پرستاری مامایی 1395 تاکنون
:: ::