اعضا - محمدرضا مهراسبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا مهراسبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت زنجان 1372
2 مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت زنجان 1377 1379
3 رئیس دانشکده بهداشت زنجان دانشکده بهداشت زنجان 1379 1384
4 سرپرست دوره شبانه دانشگاه دانشکده بهداشت زنجان 1379 1384
5 معاون پشتیبانی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1384 1385
6 مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت زنجان 1386 1387
7 رئیس دانشکده بهداشت زنجان دانشکده بهداشت زنجان 1387 000
:: ::