اعضا - محمدرضا مهراسبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا مهراسبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 حذف نیتروژن از لجن فعال با رسوب MAP محمد رضا مهراسبی زنجان تکمیل شده 1386
2 اثرات سرب و روی بر فعالیت میکروبی خاک محمد رضا مهراسبی زنجان تکمیل شده 1382
3 بررسی کمیت وکیفیت فاضلابهای صنعتی استان زنجان محمد رضا مهراسبی زنجان تکمیل شده 1389
4 مدیریت پسماند های سرب و روی در استان زنجان محمد رضا مهراسبی زنجان تکمیل شده 1389
5 بررسی کیفی آب رودخانه و در یاچه سد کینه ورس محمد رضا مهراسبی زنجان تکمیل شده 1390
:: ::