اعضا - محمدرضا مهراسبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا مهراسبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تصفیه فاضلاب دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
2 بهره برداری و نگهداری از سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
3 تصفیه فاضلابهای صنعتی دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
4 آلودگی هوا دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
5 تصفیه آب دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
6 فرایندهای واحد در تصفیه آب و فاضلاب دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
7 مکانیک سیالات دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
8 هیدرولیک دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
9 آلودگی خاک دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
10 طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
11 کنترل آلودگی هوا دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
12 کاربرد پمپها در ... دانشکده بهداشت از سال 1373 تا کنون
:: ::