اعضا - محمدرضا مهراسبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا مهراسبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیتهای دامپروری در ایران و تحلیل آن با استفاده از GIS محبوبه افشار پور زنجان 1390
2 بررسی کارائی فرایند فتوفنتون در تصفیه فاضلاب ناشی از شستشوی خاک آلوده به هیدرو کربنهای نفتی توسط توئین 80 سرور صفا زنجان 1390
3 بررسی کارائی سورفکتانتهای آمفوتریک و غیر یونی در تصفیه خاک آلوده به فلزات سنگین و کل هیدرو کربنهای منصور بازیار زنجان 1389
4 بررسی میزان فلزات سنگین در ریزشهای جوی شهر زنجان زهره فرهمند کیا زنجان 1388
:: ::