اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبیر ستاد شاهد و امورایثارگران دانشگاه علوم پزشگی زنجان دانشگاه علوم پزشگی زنجان 1385
2 مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده دانشگاه علوم پزشگی زنجان 1386 ادامه
3 مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری استنداری زنجان 1391 1393
:: ::