اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 سخنرانی در خصوص آموزش به مددجو کارگاه یکروزه آموزش به مددجو در دانشکده پرستاری و مامایی زنجان مهر ماه 87
2 سخنرانی در خصوص آموزش به مددجو دوره آموزش ضمن خدمت پرستاران اسفند 88
3 دبیر علمی کنفرانس اقدامات بهداشتی پیش بیمارستانی در حوادث غیر مترقبه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان بهمن 87
:: ::