اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 nvestigating the Most Important Sources of Public Nursing Image from the Perspective of Patients Admitted to Hospitals in Zanjan-Iran Batoul Allahloei 1 , Azar Avazeh1* , Kourosh Amini Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2022 مقاله کامل
2 A Comparative Study of Health-Promoting Lifestyle and Quality of Life among Nurses and High School Teachers in Zanjan, Iran in 2018 Jafari Varjoshani N1 , Avazeh A2*, Alizadeh S3, Kamali K Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2020; 10(3): 1-10 چکیده مقاله
3 Prevalence and Associated Factors of Genital and Sexually Transmitted Infections in Married Women of Iran Elahe Ahmadnia, Roghieh Kharaghani, Azam Maleki*, Azar Avazeh, Saeideh Mazloomzadeh, Tahereh Sedaghatpisheh, Ahmad Jalilvand Oman Medical Journal 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Prevalence of abnormal Papanicolaou Test Results and related Factors among Women Living in Zanjan ,Iran Azam Maleki1, Elahe Ahmadnia1*, Azar Avazeh2, Saeideh Mazloomzadeh3, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 An Epidemiological Study of Cardiovascular Risk Factors in Patients Hosseinali Jelveh Moghaddam,1 Azar Avazeh,2 Shahram Saifi,3 Masoum Khoshfetrat,4 Alireza Arch Crit Care Med. In Press(In Press):e8538. 2015 چکیده مقاله
6 Patient Education problems in Clinical and Educational Settings hamidreza jamaati.mohammad bagher kashafi. amir vahedian azimi. mohammad asghari jafarabadi.azar avazeh.seyed mohammad reza h International Journal of Medical Reviews 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 Therapeutic Effect of Massage on the Patients in Intensive Care Unit Hamidreza Jamaati; Amir Vahedian-Azimi; Abbas Ebadi; Fazlollah Ahmadi; Soheil Archives of Critical Care Medicine. 2014 August; 1(1): e22092 2014 چکیده مقاله
8 Evaluation of the Effect of Reciting the Word “Allah” on the Pain and Azar Avazeh , Fatemeh Ghorbani, Amir Vahedian Azimi Soheila Rabi’i Siahkali , Mohammad Quran Med.2011;1(2):36-39. DOI: 10.5812/quranmed.4973 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر سبک زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی : کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور آذر آوازه،محمدرضا حاجی اسماعیلی، امیرواحدیان عظیمی،علی نادری،سیدجلال مدنی،محمد اصغری جعفرآبادی مجله دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 تاثیر تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی بر عزت نفس بیماران انفارکتوس قلبی : کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار آذر آوازه، فائزه جهان پور، گلبرگ مهرپور، محمد رضا حاجی اسماعیلی، امیر واحدیان عظیمی، علی نادری ، سید جلال مدنی،، محمد اصغری ج فصلنامه پرستاری گروههای اسیب پذیر.دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1394 مقاله کامل
11 بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سهیلا ربیع سیاهکلی، آذر آوازه، . فریدون اسکندری.زینب قهرمانی.میثم نعمتی خواه. مهناز افشین جو. مژگان السادات اقوامی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
12 بررسی تاثیر آوای قرآن بر اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زنجان فاطمه قربانی ،زهرا قربانی، آذر آوازه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 تاثیر ترکیبی ورزش های هوازی و بی هوازی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی وحید معینی.دکتر فرهاد رمضانی بدر.آذرآوازه. دکتر مژگان جلال زاده . محمود حکمی. مینا اخلاقی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
14 عفونت های بیمارستانی و عوامل همراه آن در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی زنجان 1389 فاطمه قربانی ، آذر آوازه ، فاطمه محمدی فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 بررسی ميزان رضايت شغلي پرستاران و برخی عوامل تاثیر گذار بر آن در بیمارستانهای آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان سال 1389 رضا عباسچیان . آذر آوازه ٭ ( نویسنده مسئول). سهیلا ربیع سیاهکلی. : علمی پزوهشی مراقبت های پرستاری و مامایی 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
16 بررسي آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و میزان رعایت آن توسط آنهادر بيمارستان¬هاي شهر مشهد امیر واحدیان عظیمی . سمیه قاسم کاشانی.آذرآوازه. منصوره سپهری نیا. مهین روحانی : علمی پزوهشی مراقبت های پرستاری و مامایی 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
17 بررسی عوامل مرتبط با اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سهیلا ربیع - محمد حسین پورمعماری- طاهره خالق دوست - فریدون اسکندری - آذر آوازه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 بررسی دانش نگرش و عملکرد زنان در خصوص تغذیه و ورزش و ارتباط آن با عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی آذر آوازه - نسرین جعفری- سهیلا ربیع - دکتر مظلوم زاده مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه اله (عج) تهران سودابه مهدیزاده -محمد مهدی سالاری -عباس عبادی - اصلانی- نادری -آذر اوازه- عباسی فصلنامه پایش پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 بررسی عوامل مرتبط و نمودهای بالینی مالتیپل اسکلروزیس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان آذر آوازه- نسرین جعفری - مهناز افشین جو - سید منصوره موسوی فصلنامه علمی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان زنجان سهیلا ربیع سیاهکلی- آذر آوازه- فریدون اسکندری فصلنامه علمی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 بررسی تاثیر ماساژ بر علائم حیاتی بیماران کومایی بستری در بخش مراقبت ویژه فاطمه حاجی حسینی - آذر آوازه - نسرین الهی - عبدالعلی شریعتی - دکتر حمید سوری مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1385 مقاله کامل
23 بررسی تاثیر نیتروگلیسیرین موضعص بر میزان شدت بروز فلبیت ناشی از کاتتر های وریدی آذر آوازه - نسرین الهی - مرضیه اسدی ذاکر-دکتر عبدالرحمن راسخ- فاطمه حاجی حسینی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1383 مقاله کامل
:: ::