اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبير ستاد شاهد دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي زنجان- دانشکده پرستاری 85 1388
2 مشاور رئيس دانشگاه در امور بانوان و خانواده دانشگاه علوم پزشكي زنجان-دانشکده پرستاری 9/86 1395
3 مدير گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان- دانشکده پرستاری 2/85 1388
4 مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشكي زنجان- دانشکده پرستاری 1392 1393
5 مدیرگروه اورژانس و روان دانشگاه علوم پزشكي زنجان- دانشکده پرستاری 1393 1394
6 مسئول آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشكي زنجان- دانشکده پرستاری 1393 1395
7 مشاور استاندار و مدیر کل امور بانوان و خانواده استان استانداری زنجان 1390 1392
8 مدیر آموزش دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1396 1400
:: ::