اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 اصول و فنون مراقبت از بيمار دانشكده پرستاري زنجان يك ترم در ميان
2 اصول و تكنيك كار در اتاق عمل دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
3 اصول آموزش به بيمار دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
4 اصول و فنون عملكرد فرد سيار دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
5 اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
6 اصول پرستاري و كار در اتاق عمل ( رشته هوشبري ) دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
7 اصول و فنون مراقبت ( رشته فوريتهاي پزشكي ) دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
8 كارآموزي مديريت دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
9 كارآموزي اتاق عمل ENT دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
10 كار اموزي تنفس دانشكده پرستاري سال 82 الي 86
11 كاراموزي ارتوپدي دانشكده پرستاريسال 73الي 80
12 كار اموزي غدد دانشكده پرستاري73الي 80
13 كار اموزي نوزادان دانشكده پرستاري73الي 80
14 كار اموزي اعصاب دانشكده پرستاري73الي 80
15 كار اموزي انكولوژي دانشكده پرستاري
16 كمكهاي اوليه دانشكده پيراپزشكي زنجان
17 اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب دانشكده پرستاري و مامایی زنجان
18 تکنولوژی جراحی های چشم دانشكده پرستاري و مامایی زنجان
19 تجهیزات و ابزارهای جراحی دانشكده پرستاري و مامایی زنجان
20 مقدمه تکنولوژی جراحی دانشكده پرستاري و مامایی زنجان
21 تکنولوژی جراحیهای غدد و گوارش دانشكده پرستاري و مامایی زنجان
:: ::