اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 كار اموزي نوزادان دانشكده پرستاري73الي 80
2 كار اموزي غدد دانشكده پرستاري73الي 80
3 كاراموزي ارتوپدي دانشكده پرستاريسال 73الي 80
4 كار اموزي تنفس دانشكده پرستاري سال 82 الي 86
5 كارآموزي اتاق عمل ENT دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
6 كارآموزي مديريت دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
7 اصول و فنون مراقبت ( رشته فوريتهاي پزشكي ) دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
8 اصول پرستاري و كار در اتاق عمل ( رشته هوشبري ) دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
9 اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
10 اصول و فنون عملكرد فرد سيار دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
11 اصول آموزش به بيمار دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
12 اصول و تكنيك كار در اتاق عمل دانشكده پرستاري يك ترم در ميان
13 اصول و فنون مراقبت از بيمار دانشكده پرستاري زنجان يك ترم در ميان
14 كار اموزي اعصاب دانشكده پرستاري73الي 80
15 كار اموزي انكولوژي دانشكده پرستاري
16 كمكهاي اوليه دانشكده پيراپزشكي زنجان
17 اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب دانشكده پرستاري و مامایی زنجان
18 تکنولوژی جراحی های چشم دانشكده پرستاري و مامایی زنجان
19 تجهیزات و ابزارهای جراحی دانشكده پرستاري و مامایی زنجان
20 مقدمه تکنولوژی جراحی دانشكده پرستاري و مامایی زنجان
21 تکنولوژی جراحیهای غدد و گوارش دانشكده پرستاري و مامایی زنجان
:: ::