اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1376 16.14
2 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری تربیت مدرس تهران ایران 1383 17.80
3 دکترای پرستاری علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ایران 1393 18.5
:: ::