اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه و اطفال دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 1394
2 عضویت در شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
3 مسئول اساتید مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
4 عضویت در EDO دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
:: ::