اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضویت در EDO دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
2 عضویت در شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
3 عضویت در کمیته مرکزی اساتید مشاور دانشگاه
4 عضویت در کمیته ارشاد دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
5 عضویت در مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک
:: ::